prawo

Ogólny zarys cywilnej, dyscyplinarnej i zawodowej odpowiedzialności architekta

Specyfika pracy architekta, jako wykonującego wolny zawód, polega m.in. na wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku, Nr 243, poz. 1623 j.t.) za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz...

Sukces Kancelarii w Sądzie Najwyższym

W dniu 12 lutego 2013 r. przed Sądem Najwyższym sukcesem zakończył się spór prowadzony z ramienia Kancelarii przez r. pr. Przemysława Urbańskiego w imieniu jednej z firm ubezpieczeniowych z jej dwoma, byłymi wiceprezesami. Sąd Najwyższy uznał, że wiceprezesi muszą zwrócić otrzymane wcześniej, bardzo wysokie odprawy. W ustnych motywach rozstrzygnięcia sędzia Sądu Najwyższego Jerzy Kwaśniewski wskazał, że mimo prawomocnego...

Wyjawienie majątku – instrument dla wierzycieli

Wyjawienie majątku ma na celu wsparcie egzekucji świadczeń pieniężnych oraz wyjątkowo świadczeń o innym charakterze. Polega na złożeniu przez dłużnika wykazu całego majątku. oraz złożeniu przez niego przyrzeczenia przed sądem według roty zawartej w art. 913 § 1 k.p.c.. Wykaz zawiera spis rzeczy ze wskazaniem miejsc, w których się znajdują oraz przysługujące dłużnikowi wierzytelności i inne prawa majątkowe. W celu nakazania dłużnikowi wyjawienia majątku...