Jacek-Potulskidr Jacek Potulski
Publikacje:


Książki i rozdziały w książkach

1. Dziecko jako przedmiot czynu zabronionego, Gdańsk 2007 r.


2. Odpowiedzialność karna menadżerów rynku ubezpieczeniowego, , współautor wraz z prof. dr. hab. Jarosławem Warylewskim i adw. Tomaszem Kopoczyńskim, Gdańsk 2006 r., 136 stron


3. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w prawie polskim i europejskim, , współautor wraz z prof. dr. hab. Jarosławem Warylewskim, Bydgoszcz 2006 r.,


4. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Komentarz, współautor wraz z prof. dr. hab. Jarosławem Warylewskim,


5. Lekarz a postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej i karnej , współautor wraz z Katarzyną Boratyńską, Wojciechem Wojtalem, Warszawa 2010 r.,


6. Komentarz do referatu „Ustalenie czasu popełnienia przestępstwa określonego w art. 149 k.k.” autorstwa B. Sygita, E. Sygit i A. Gałęskiej-Śliwki [w:] Warylewski Jarosław; (red.) “Czas i jego znaczenie w prawie karnym”, Gdańsk 2010, Wydawnictwo UG,


7. Specyfikacja części wojskowej Kodeksu karnego [w:] J. Warylewski: „Wojskowy wymiar sprawiedliwości. Materiały z Konferencji naukowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdynia 2010 r., (współautor P. Petasz)


8. Prawnokarna ochrona embrionów ludzkich in vitro [w:] M. Gajewska, B. Lange, O. Nawrot: „Między filozofią a przyrodoznawstwem. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Ludwikowi Kostro, Gdańsk 2006 r.,


9. Korupcja w sektorze prywatnym [w:] M. Świątkowska-Rektorek (red.): Czwarta krajowa konferencja biegłych sądowych, Częstochowa 2006 r.


Studia i artykuły


10. Polish Model of Fighting Corruption: Success At All Costs?, US-China Law Review, nr 6/2011 r., s. 605-615.


11. Typ uprzywilejowany korupcji urzędniczej – wypadek mniejszej wagi, Gdańskie Studia Prawnicze tom XXIV/2010 r., s. 381-388


12. Kauczukowy charakter dyspozycji art. 585 Kodeksu spółek handlowych, Pieniądze i Więź, nr 4/2009 r., s. 153-158 (współautor T. Snarski).


13. Odpowiedzialność spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych jako podmiotu zbiorowego. Analiza w kontekście ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Pieniądze i Więź, nr 2/2009 r., s. 128-135 (współautor T. Snarski).


14. Okoliczności usprawiedliwiające nieświadomość bezprawności kryminalnej, Prokuratura i Prawo, Nr 4/2009 r., s. 21-32, (współautor W. Cieślak)


15. Dzieci –ofiary ludobójstwa, Niebieska linia Nr 6, 2008 r., s. 22-27, ISSN 1507-2916


16. Gwarancje stosowania środków zabezpieczających w świetle aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego, Prokuratura i Prawo 2008 r. Nr 11, s. 56-61


17. Środki zabezpieczające jako forma reakcji karnej., Gdańskie Studia Prawnicze tom XIX/2008 r., s. 313-332


18. Dzieciobójstwo – kwestie prawne i społeczne, Niebieska linia Nr 6, 2007 r., s. 15-20, ISSN 1507-2916


19. Nie odbierajmy życia..., Edukacja Prawnicza z 2007 r., Nr 11, s. 22-24 (współautor J. Warylewski)


20. Odpowiedzialność sędziego sportowego za przyjęcie łapówki, Prokuratura i Prawo z 2007 r. Nr 9 s. 59-69 (współautor M. Ruciński)


21. Historia pewnego krzesła, Gdańskie Studia Prawnicze tom XV/2006, s. 177-184,


22. Powrót kary głównej? Prawnokarna analiza projektu nr 3311/IV, Gdańskie Studia Prawnicze tom XIV/2005 r., s. 1131-1144,


23. Prawa i obowiązki dziecka w konstytucjach wybranych państw europejskich, Gdańskie Studia Prawnicze tom XIII/2005 r., s. 79-96


24. Czego uczy nas Beccaria? Edukacja Prawnicza 1/2005


25. Kilka słów o sporcie w prawie karnym, Edukacja Prawnicza 7/2004, s. 39-41


26. Dziecko. Kto to taki? – Próba definicji pojęcia na gruncie Kodeksu karnego, Gazeta Sądowa z 2002 r. Nr 2, s. 24-29.


27. Zakaz płatnej protekcji. Glosa do wyroku SN z dnia 7 października 2009 r., IV KK 174/08, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, nr 2/2011, s. 153-158


28. Wina podmiotu zbiorowego. Glosa do postanowienia SN z dnia 5 maja 2009 r., IV KK 427/08, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, nr 1/2010, s. 125-130


29. Dziecko poczęte jako pokrzywdzony w przestępstwie aborcyjnym. Glosa do postanowienia SN z dnia 26 marca 2009 r., I KZP 2/09, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, nr 4/2009, s. 130-138


30. Wolność słowa w Internecie. Glosa do postanowienia SN z dnia 7 maja 2008 r., III KK 234/07, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, nr 2/2009, s. 75-82


31. Glosa do postanowienia SN z dnia 30 października 2008 r., I KZP 13/08, Prokuratura i Prawo, Nr 5/2009 r., s. 161-167.


32. Źródła obowiązku ciążącego na lekarzu. Glosa do wyroku SN z dnia 1 kwietnia 2008 r., IV KK 381/07, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, nr 1/2009, s. 97-102


33. Przesłuchanie dziecka – rozważania na tle wyroku. Glosa do wyroku SN z dnia 1 lutego 2008 r., V KK 231/07, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, nr 4/2008, s. 115-122


34. Fałszywe zeznania jako prawo do obrony. Glosa do wyroku SN z dnia 20 kwietnia 2007 r., I KZP 4/07, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, nr 3/2008, s. 111-116


35. Tożsamość kwalifikacji prawnej w ciągu przestępstw. Glosa do wyroku SN z dnia 2 lutego 2007 r., V KK 133/06, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, nr 4/2007, s. 132-148


36. Definicja pojęcia „człowiek” w rozumieniu pojęcia prawa karnego materialnego. Glosa do uchwały SN z dnia 26 października 2006 r., III KK 53/06 , Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, nr 3/2007, s. 143-154


37. Rzeczoznawca budowlany jako osoba upoważniona do wystawienia dokumentu. Glosa do postanowienia SN z dnia 20 kwietnia 2006 r., IV KK 49/06 , Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, nr 2/2007, s. 125-130


38. Krótkie odstępy czasu w rozumieniu art. 12 k.k. Glosa do postanowienia SN z dnia 9 marca 2006 r., V KZP 271/05, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, nr 1/2007


39. Zakres prawa do obrony. Glosa do wyroku SN z dnia 11 stycznia 2006 r., I KZP 49/05, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, nr 4/2006


40. Handel narkotykami a możliwość zastosowania instytucji czynu ciągłego. Glosa do wyroku SN z dnia 27 października 2005 r., I KZP 32/05, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, nr 3/2006


41. Spór o początek usiłowania w kontekście socjologicznej koncepcji czynu. Glosa do wyroku SN z dnia 1 kwietnia 2005 r., IV KK 309/04, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, nr 2/2006


42. Przestępstwo skarbowe a pojęcie przestępstwa. Glosa do wyroku SN z dnia 4 kwietnia 2005 r., I KZP 7/05, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, nr 1/2006


43. Glosa do wyroku SN z dnia 25 stycznia 2005 r., WK 23/04, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, nr 4/2005


44. Ocena stopnia społecznej szkodliwości czynu jako sposób realizacji zasady subsydiarności prawa karnego, glosa do postanowienia SN z dnia 17 grudnia 2003 r., V KK 222/03, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, nr 3/2005


45. Granice wolności słowa, glosa do postanowienia SN z dnia 22 czerwca 2004 r., V KK 70/04, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, nr 1-2/2005


46. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 29 czerwca 1999 r., (dot. określenia pojęcia czynu jako podstawowej przesłanki odpowiedzialności karnej sprawcy za popełnione przestępstwo), Orzecznictwo Sądów Polskich z 2002 r. Nr 1, s. 25-27.


47. 14. Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna (IACC) (Bangkok, 10-13.XI.2010 r.)., Państwo i Prawo nr 4/2011 r. , ss. 122-124