Jaroslaw-Warylewskiprof. dr hab Jarosław Warylewski
Publikacje:

 

Publikacje (po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w listopadzie 1997 r.):

 

I. Książki (monografie, komentarze i podręczniki)

1. Molestowanie seksualne w miejscu pracy, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot 1999, s. 176 (ISBN 83-7159-262-0).


2. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Rozdział XXV Kodeksu karnego. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 326 (XXXIII+293); (ISBN 83-7247-098-7).


3. Przestępstwa seksualne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001, s. 526 (ISBN 83-7326-019-6).


4. Wstęp do nauki prawa karnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, s. 185 (ISBN 83-7326-061-7).


5. Zasady techniki prawodawczej. Komentarz (red. naukowa i współautor), Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003, s. 579 (ISBN 83-7284-928-5).


6. Kodeks Karny. Część Szczególna. Komentarz, t. I (red. A. Wąsek; współautor, autor komentarza do rozdz. XXV k.k.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 1196 (ISBN 83-7247-840-6).


7. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Komentarz (współaut.: J. Potulski), Wydawnictwo ABC, Warszawa 2004, s. 277 (ISBN 83-7416-172-8).


8. Prawo karne. Część ogólna. Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2004, s. 448 (ISBN 83-7334-375-X).


9. Kodeks Karny. Część Szczególna. Komentarz, t. I (red. A. Wąsek; współautor, autor komentarza do rozdz. XXV k.k.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 1200 (ISBN 83-7387-473-9), wydanie II – poprawione i uzupełnione.


10. Prawo karne. Część ogólna. Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2005, s. 455 (ISBN 83-7334-329-6), wydanie II - poprawione i uzupełnione.


11. Kodeks Karny. Część Szczególna. Komentarz, t. I (red. A. Wąsek; współautor, autor komentarza do rozdz. XXV k.k.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006, wydanie III – poprawione i uzupełnione, s. 1268 (ISBN 83-7387-980-3); s. 783-1011.


12. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w prawie polskim i europejskim (współautor: J. Potulski), Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2006, ISBN 978-83-60186-39-8, s. 430.


13. Odpowiedzialność karna menadżerów rynku ubezpieczeniowego (redakcja i współautorstwo): T. Kopoczyński, J. Potulski), Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, ISBN 83-7531-030-1, s. 136.


14. Kara – podstawy filozoficzne i historyczne, Gdańsk 2007, Wydawnictwo UG, (ISBN 978-83-7326-446-5); s. 314.


15. Prawo karne. Część ogólna. Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2007, s. 455 (ISBN 83-7334-329-6), wydanie III - poprawione i uzupełnione.


16. Fascynujące ścieżki filozofii prawa. (J. Zajadło. Red) – współautor, autorstwo 2 rozdziałów („Sprośne rysunki” i „Przywilej bogów), Warszawa 2008.


17. Orzecznictwo w systemie prawa. Materiały konferencyjne (Gdańsk, 17-18.09.2007 r.). Redakcja naukowa i wstęp. Warszawa 2008 Wolters Kluwer.


18. Prawo karne. Część ogólna. Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2009, s. 530 (ISBN 978-83-7620-203-7), wydanie IV - poprawione i uzupełnione.


19. Prawne problemy wykorzystywania nowych technologii w administracji publicznej i w wymiarze sprawiedliwości, Redakcja naukowa i wstęp, Warszawa 2009, Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-0023-0.


20. Prawo karne. Część ogólna. Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2009, s. 530 (ISBN 978-83-7620-203-7), wydanie IV - poprawione i uzupełnione.


21. Prawne problemy wykorzystywania nowych technologii w administracji publicznej i w wymiarze sprawiedliwości, Redakcja naukowa i wstęp, Warszawa 2009, Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-0023-0.


22. Redakcja naukowa oraz wstęp “Czas i jego znaczenie w prawie karnym”, Gdańsk 2010, Wydawnictwo UG, s. 437; ISSN 978-83-7326-783-1


23. Redakcja naukowa: Wojskowy wymiar sprawiedliwości; Gdynia 2010’ ISBN 978-83-88698-11-8, s. 112.


24. Redakcja naukowa Gdańskich Studiów Prawniczych, tom XXIV: Zagadnienia nauki prawa. W 40-lecie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, Wydawnictwo UG, ISSN 1734-5669, s. 653.


25. Rozdział w Systemie prawa karnego pt. „Kierunki i szkoły w nauce prawa karnego” s. 49-99 (A. Marek red.); Tom. I. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2010, Wydawnictwo CH Beck, s. 456. ISBN 978-83-255-1308-5.


26. Dwa rozdziały („Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności” – s. 902-1165 oraz „Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece” s. 1166-1298 – współautorstwo z A. Wąskiem) w “Kodeks karny. Część szczególna. Tom I. Komentarz do art. 117-221”, Warszawa 2010, Wydawnictwo CH Beck, wydanie 4 zmienione i uzupełnione. ISBN 978-83-255-1244-6, s. 1439.


27. Konstytucyjne zasady odpowiedzialności karnej – próba ujęcia porównawczego; s. 177-193 (w:) Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi (red. V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz), Warszawa 2010, Wydawnictwo LEX (Wolters Kluwer) ISBN 978-83-264-0380-4; s. 1045.


28. „Pornografia. Próba definicji” (w:) Marek Mozgawa (red.): Pornografia, Warszawa 2011, Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-1212-7, ss.261


II. Artykuły i studia

1. Społeczna szkodliwość czynu w nowym kodeksie karnym — próba określenia, „Przegląd Sądowy” 1998, nr 7-8, s. 3-18.


2. Molestowanie seksualne w miejscu pracy, „Państwo i Prawo” 1999, nr 3, s. 60-71.


3. W sprawie prawnokarnego postrzegania eutanazji, „Państwo i Prawo” 1999, nr 3, s. 75-78.


4. Stanowisko Sądu Najwyższego USA wobec molestowania seksualnego pomiędzy osobami tej samej płci, „Przegląd Sądowy” 1999, nr 3, s. 147-161.


5. Juliusz Makarewicz - uczony, kodyfikator i polityk, „Palestra” 1999, nr 5-6, s. 76-86.


6. Kontratypy wiosenne, „Palestra” 1999, nr 7-8, s. 24-35.


7. W sprawie uwag dotyczących kodeksu karnego, „Jurysta. Magazyn Prawniczy” 1999, nr 12, s. 31-32.


8. Karalność praktyk sadomasochistycznych a prawo do prywatności. Interpretacja art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu - sprawa Laskey, Jaggard i Brown przeciwko Wielkiej Brytanii, „Gdańskie Studia Prawnicze” 1999, t. IV, s. 53-81.


9. Z zagadnień karnoprawnej ochrony małoletnich przed wykorzystywaniem seksualnym, „Przegląd Sądowy” 2000, nr 2, s. 106-129.


10. Orzekanie przepadku rzeczy tytułem środka zabezpieczającego wobec sprawcy czynu zabronionego, „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 6, s. 123-127.


11. Dopuszczalność stosowania poligrafu w świetle nowej procedury karnej, „Palestra” 2000, nr 5-6, s. 75-82.


12. Karalność handlu żywym towarem w świetle nowego kodeksu karnego, „Palestra” 2000, nr 7-8, s. 43-57.


13. O duszy uwięzionej w obcym ciele. Dopuszczalność chirurgicznej zmiany płci w świetle prawa karnego, „Gazeta Sądowa” 2000, nr 7-8, s. 56-60.


14. Próba oceny wybranych projektów ustaw o zmianie ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2000, t. VII., s. 601-613.


15. Rejestr zboczeńców, „Gazeta Sądowa” 2000, nr 10, s. 42-45.


16. Nie szczypać w mieście! (Zagadkowe niekiedy) wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej, „Gazeta Sądowa” 2000, nr 11, s. 40-44.


17. Prawne środki ochrony kobiet przed molestowaniem seksualnym, „Prawo i Płeć” 2000, nr 2, s. 7-15.


18. Stanowisko Sądu Najwyższego USA wobec molestowania seksualnego między uczniami (sprawa Davis przeciwko Monroe County Board of Education), „Przegląd Sądowy” 2000, nr 11-12, s. 152-159.


19. Zakaz kazirodztwa w kodeksie karnym oraz w ujęciu porównawczym, „Przegląd Sądowy” 2001, nr 5, s. 66-97.


20. Rewiktymizacja ofiar przestępstw seksualnych, „Prawo i Płeć” 2001, nr 1, s. 12-14.


21. Problematyka przedmiotu ochrony tzw. przestępstw seksualnych, „Państwo i Prawo” 2001, nr 7, s. 65-80.


22. Seksualne wykorzystanie bezradności lub niepoczytalności. Zagadnienia wybrane, „Studia Bałtyckie”, Administracja, t. III, Koszalin 2001, s. 189-213.


23. Pornografia w internecie — wybrane zagadnienia karnoprawne, „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 4, s. 52-61.


24. Cywilnoprawna ochrona ofiar zgwałcenia, „Gazeta Sądowa” 2003, nr 5, s. 28 i n.


25. Odpowiedzialność za molestowanie seksualne w miejscu pracy, „Monitor Prawniczy” 2003, nr 13, s. 12-18.


26. Kastracja jako środek ograniczania przestępczości seksualnej, „Jurysta” 2003, nr 6, s. 16 i n.


27. Inicjowanie procesu karnego w sprawach o przestępstwa seksualne, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2003, nr 11.


28. Problematyka odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za wybrane przestępstwa osoby fizycznej, „Apelacja Gdańska” 2003, nr 3, s. 53-71.


29. Tortury w służbie prawa. Przeszłość czy konieczność?, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2005, nr 13.


30. Pasja czy obraza uczuć religijnych? Spór wokół art. 196 Kodeksu karnego, (w:) W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, red.: L. Leszczyński, E. Skrętowicz, Z. Hołda, Lublin 2005, s. 367-383.


31. Czy naprawdę istnieje „dogodna liczba przestępstw”, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2005, nr 14, s. 1077-1085 (ISSN 1734-5669).


32. Karnoprawna ochrona małoletnich przed molestowaniem seksualnym w k.k. z 1997 r. (w:) Dziecko – ofiara przemocy seksualnej w procesie karnym (red. A. Marlega-Woźniak), s. 6-15, Gdańsk 2005 (ISBN 83-74890-00-2).


33. Nowelizacje Kodeksu karnego z 1997 r. w zakresie przestępstw seksualnych oraz ich konsekwencje (w:) Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie Kodeksu karnego z 1997 r. (red. T. Bojarski), Lublin 2006, s. 229-247 (ISBN 83-227-2490-X).


34. Biblijne prawo karne, Gdańskie Studia Prawnicze 2006, nr 15, s. 91-109; ISSN 1734-5677.


35. Nowelizacja Kodeksu karnego po siedmiu latach obowiązywania – prezentacja i próba oceny wybranych propozycji (w:) Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, Kraków 2006, s. 627-639 (ISBN 83-7444-283-2).


36. Nowelizacja Kodeksu karnego z dnia 18 marca 2004 r. oraz jej konsekwencje w zakresie przestępstw seksualnych, (w:) T. Dukiet-Nagórska (red.): Zagadnienia współczesnej polityki kryminalnej, Katowice 2006, s. 143-151, ISBN 83-60003-20-3.


37. Informacja o prawie, a odpowiedzialność karna, (w: Informacja prawna a prawa obywatela, red.: J. Warylewski, K. Grajewski), Wydawnictwo Wolters Kluwer, Sopot 2006, s. 155-175, ISBN 83-7416-953-2.


38. Prawnokarne uwarunkowania wolności w zakresie ekspresji seksualnej oraz twórczości (m.in. artystycznej, naukowej i dziennikarskiej) w: Prawnokarne aspekty wolności, Arłamów 16-18 maja 2005 r. (red. M. Mozgawa), Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2006, ISBN 83-7444-365-0.


39. O wybranych funkcjach i celach kary pozbawienia wolności (w:) H. Machel (red.): Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce – w poszukiwaniu skuteczności, Gdańsk 2006, ISBN 83-7326-399-3.


40. Aktualna polityka karna wobec statystycznego obrazu przestępczości i badań opinii publicznej, „Edukacja Prawnicza” 2007, nr 3, s. 3-12.


41. Reakcja karna na przestępstwa seksualne, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2007, nr 54, s. 27-53.


42. Zasady: nullum crimen i nulla poena sine lege (w: „Europa sędziów” pod red. Z. Brodeckiego), Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7334-737-3, s. 253-258.


43. Normy prawne w seksualizmie (w: „Zdrowie seksualne” pod red. J. Rzepki), Mysłowice 2007, s. 41-60, ISBN 978-83-89032-04-1.


44. Seksualne molestowanie i wykorzystywanie w związku z zatrudnieniem - propedeutyka zagadnienia, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2007, nr 17, ISSN 1734-5669, s. 313-331.


45. Nie odbierajmy  życia zbyt poważnie…, „Edukacja prawnicza” 2007 – listopad (współautor: J. Potulski).


46. Filozoficzne podstawy prawa karnego – prolegomena, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2007, nr 18, s. 145-187.


47. Zasada ustawowej określoności przesłanek odpowiedzialności karnej a kontratypy pozaustawowe (w:) J. Majewski (red.): Okoliczności wyłączające bezprawność czynu, Toruń 2008, s. 21-38; ISBN 978-83-7285-399-8.


48. Reforma prawa karnego. Propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa Profesor Kunickiej Michalskiej, red. J. Jakubowska-Hara, Celina Nowak, Jan Skupiński, Warszawa 2008, s. 293-306; Pseudoreformowanie rozdz. XXV Kodeksu karnego „Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności”.


49. Przestępstwo uwiedzenia małoletniego, Palestra 2008, nr 9-10.


50. El teletrabajo como una nueva forma de contraction en el derecho comunitario europeo y en el derecho polaco; (współautor: J. Stelina), Derecho Laboral Y Relaciones Del Trabajo, 2008, nr 9, s. 184-191, Argentyna ISSN 1851-085X.


51. Ekonomiczne uwarunkowania prawa karnego. Wybrane zagadnienia (w: red. B. Sitek, G. Dammacco) „Człowiek pomiędzy prawem a ekonomią w procesie integracji europejskiej"; Olsztyn 2008.


52. Seksualne wykorzystanie małoletniego w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, Gdański Kwartalnik Adwokacki 2009; nr 16, wrzesień, s. 4-7; ISSN 1689-9555.


53. Verfassungsrechtliche Grundsätze der strafrechtlicher Verantwortlichkeit in rechtsvergleichender Sicht – eine Einführung in die Problematik, (w:) Lex divina et civitatis. Księga Jubileuszowa na 75-lecie urodzin Prof. H. Schambecka (red.: B. Banaszak, J. Machnacz), Wrocław 2009, s. 253-264, ISBN 978-83-7454-121-3.


54. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy. Opinia Rady Legislacyjnej. Oprac. Jarosław Warylewski. Przegląd Legislacyjny 2009 nr 3-4.


55. The sexual harassment and exploitation in employment as a manifestation of discrimination in a workplace, “US-China Law Review”, October 2010, Volume 7, Nr 10 (Serial nr 71), ISSN 1548-6605, USA, s. 42 i n.


56. Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych. Opinia Rady Legislacyjnej. Oprac. Jarosław Warylewski, Zygfryd Siwik. Przegląd Legislacyjny. 2010 nr 1.


57. Nowelizacje Kodeksu karnego służące wzmocnieniu ochrony małoletnich przed wykorzystaniem seksualnym (w:) A. Marek, T. Oczkowski (red.): Problem spójności prawa karnego z perspektywy jego nowelizacji, Warszawa 2011.

 

III. Glosy

1. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 1998 r. IV KKN 650/97 (czynności seksualne z małoletnim), „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1999, nr 7-8, s. 409-411.


2. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 1999 r. I KZP 17/99 (pojęcie czynności seksualnej), „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1999, nr 12, s. 633-637.


3. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 14 kwietnia 1999 r. II AKa 49/99 (zgoda pokrzywdzonego w przypadku pobicia), „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2000, nr 3, s. 166-168.


4. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 kwietnia 1998 r., sygn. II AKa 38/98 (dobrowolność odstąpienia od usiłowania), „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2000, nr 4, s. 176-177.


5. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2000 r., I KZP 1/2000 (zwabianie i uprowadzanie osób w celu uprawiania prostytucji za granicą), „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2000, nr 9, s. 425-428.


6. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 20 stycznia 1999 r., sygn. II AKa 186/98 (kryteria rozróżnienia współsprawstwa od pomocnictwa w przypadku art. 197 § 3 k.k.), „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 10, s. 94-99.


7. Glosa do postanowienia SN z dnia 29 stycznia 2002 r., I KZP 30/01 — wykładnia zwrotu „brak zdolności” użytego w art. 198 k.k., „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2002, Nr 11, poz. 145, s. 572-575.


8. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2004 r., I KZP 23/04 – wyrób alkoholu etylowego na własny użytek, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2005, nr 1-2.


9. Glosa uchwały Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2005 r., I KZP 36/04 - data wydania pierwszego chronologicznie wyroku jako cezura możliwych do połączenia kar w przypadku realnego zbiegu przestępstw, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2005, nr