„Zagadnienie Think Tanków w ujęciu dyscyplinarnym”

OkladkaPierwsza publikacja w pełni poświęcona naukowemu zagadnieniu think tanków w ujęciu interdyscyplinarnym. Analizie naukowej zjawiska think-tanków towarzyszy próba jego zdefiniowana i usystematyzowania. Książka ukazała się w wyniku współpracy Ośrodka Analiz Polityczno – Prawnych oraz Uniwersytetu Gdańskiego.

 

 

 

 

 

 

 


 

„Przegląd Naukowy Disputatio”

 

Czasopismo naukowe wydawane dwa razy w roku poświęcone zagadnieniom dotyczącym państwa, w szczególności zjawiskom zachodzącym w sferze filozofii politycznej i doktryn politycznych, które z kolei zasilają konstrukcjami teoretycznymi systemy prawne. Periodyk koncentruje się wokół trzech szczegółowych zagadnień: Państwo (na ile) sprywatyzowane, Państwo (na ile) uspołecznione, Państwo (na ile) eksperckie. Przegląd ukazuje się w wyniku współpracy Ośroska Analiz Polityczno – Prawnych oraz Uniwersytetu Gdańskiego.

PrzegladNaukowyDisputatiotom13Nr XIII

Od Redakcji
From the Editorship
List do Redakcji
A letter to the editors
Wywiad z Jerzym Boczoniem. O kondycji sektora pozarządowego
Interview with Jerzy Boczoñ. About Conditions of Non-Governmental Sector
Rozprawy naukowe
Scientific Dissertations
Donald Abelson
Pierwsze wrażenia, drugie wątpliwooeci: Think tanki i polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych
First Impressions, Second Thoughts: Think Tanks and US Foreign Policy
Anna Rytel-Warzocha
Budżet partycypacyjny w Europie – brazylijska kalka czy poszukiwanie własnych rozwiązań?
Participatory Budgeting in Europe – Brazilian Calque or Search for Individual Solutions?
Maciej Nyka
Demokracja a ochrona środowiska w świetle prawa (część pierwsza)
Democracy Versus Environmental Protection in the Light of Law
Adam Bochentyn, Jakub H. Szlachetko
Administracyjnoprawna sytuacja dziecka spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą w świetle polskiego prawa oświatowego
Administrative and Legal Situation of a Child Fulfilling School Obligation or Compulsory Education Requirement Outside School in the Light of Polish Educational Law
Bartłomiej Kozek
Zielony Nowy Ład – nowa umowa społeczna
Green New Deal – A New Social Contract
Recenzje
Reviews
Wojciech Ziętara
Piotr Zbieranek, Polski model organizacji typu think tank, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011, ss. 269
Monika Sus, Doradztwo w polityce zagranicznej Polski i Niemiec. Inspiracje dla Polski na przykładzie wybranych ośrodków eksperckich, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, ss. 270
Monika Sus
Wojciech Ziętara, Think Tanks. Na przykładzie USA i Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, ss. 144
Przegląd orzecznictwa sądowego i administracyjnego
A Review of Judicial and Administrative Decisions
Jakub H. Szlachetko
Opinia podmiotów spoza systemu administracji publicznej z art. 19 ustawy o związkach zawodowych oraz art. 30 ust. 6a ustawy Karta Nauczyciela.

 

PrzegladNaukowyDisputatiotom14Nr XIV

Od Redakcji
From the Editorship
Rozprawy naukowe
Scientific dissertations
Jerzy Zajadło
Demokratyczny pozytywizm? (na marginesie książki Jürgena Habermasa, Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego)
A Democratic Positivism? (Some Remarks on the book of Jürgen Habermas: Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy)
Doug Dretke, George J. Beto
Private Prisons – Promises and Perils
Wojciech Zalewski
Prywatyzacja więzień – węzłowe problemy
Privatization of Prisons – Vital Problems
Paulina Bieś-Srokosz
Umowa cywilnoprawna w administracji – przykład prywatyzacji czy prawna forma działania agencji w Polsce
Civil Law Contract in Administration – an Example of Privatization or a Legal Form of the Agency's Operation in Poland
Krzysztof Izdebski
Praktyka stosowania zasady jawności władz publicznych w Polsce. W poszukiwaniu przejrzystych reguł Freedom of Information is the recognized human right and is guaranteed in the Universal Declaration of Human Rights or The European Convention on Human Rights
Maciej Nyka
Demokracja a ochrona środowiska w świetle prawa (część druga)
Democracy Versus Environmental Protection in the Light of Law
Raporty
Reports
Hubert Izdebski
Jednostki pomocnicze gminy
Gmina’s (principal unit of administrative division of Poland) Auxiliary Units.

 

 


 

„Biuletyn Piłsudczykowski”

 

Czasopismo naukowe wydawane raz do roku, w wyniku współpracy Ośrodka Analiz Polityczno – Prawnych oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Zmierza do inspirowania kreatywnej refleksji poprzez rekonstrukcję rzeczywistości międzywojennej i jej kontrast z obecnymi realiami. Autorzy publikowanych prac podejmują próby odpowiedzi na pytania dotyczące państwa, tradycji ustrojowych międzywojennej Rzeczypospolitej Polskiej wartych wykorzystania współcześnie, międzywojennych zwyczajów politycznych mogących wzbogacić obecny system polityczny, a także typu przywództwa potrzebnego każdej organizacji państwowej.”

 

Numer3okladkaprzedniaNr 3

SPIS TREŚCI
TABLE OF CONTENTS
Od Redakcji
Editor’s Note
Portret polityczny Walerego Sławka
Walery Sławek: A Political Portrait
Maurycy Rodak
Płk. dypl. Walery Sławek. Romantyczny bohater pracy u podstaw
Colonel Walery Sławek. The Romantic hero of organic work
Paweł Fiktus
Główne założenia gospodarcze tzw. ,,drugiego gabinetu” płk Walerego Sławka
The main economic assumptions of the so-called “second cabinet”of Colonel Walery Sławek
Jacek Srokosz
Elitarystyczne koncepcje Walerego Sławka oraz próby ich realizacji
Walery Sławek’s ideas concerning the elite and their implementation
Rozprawy naukowe dotyczące zjawisk politycznych i społecznych w międzywojennej Rzeczypospolitej
Treatises on social and political phenomena in interwar Poland
Aleksander Smoliński
Józef Piłsudski jako szef formacji Wojska Polskiego. Lata 1919-1939
Józef Piłsudski as a chief of the Polish Army. The period from 1919 to 1939
Jan Pietrzak
Polityka Piłsudskiego wobec Ukrainy w latach 1918-1921
Piłsudski’s politics towards Ukraine in the period from 1918 to 1921
Jakub Bogucki
Kilka uwag o funkcjach pamięci Powstania Styczniowego w pismach Józefa Piłsudskiego
Several remarks on the functions of the memory of the January Uprising in Józef Piłsudski’s writings
Nina Zielińska
W cieniu Józefa Piłsudskiego: Zdzisław Klemens Lechnicki – „Strażnik” i „Naprawiacz” Rzeczypospolitej
In Józef Piłsudski’s shadow: Zdzisław Klemens Lechnicki – the “Guard” and the “Repairer” of interwar Poland
Michał Andrzejczak
Stosunek Romana Dmowskiego do zamachu stanu Józefa Piłsudskiego
Roman Dmowski’s attitude to Józef Piłsudski’s coup d’etat
Jacek Pietrzak
Zespół Pracy nad Odbudową Polski (1942 – 1945). Z dziejów polskiego uchodźstwa wojennego w Iranie
The Team for the Restoration of Poland (from 1942 to 1945). The history of Polish military refugees in Iran
Barbara Pawełko–Czajka
Wybrane koncepcje myśli krajowej na Wileńszczyźnie do 1922 roku
Selected concepts of the local thought in the Vilnius Region until 1922
Studia nad martyrologią i zbrodniami przeciwko ludzkości
A study of martyrdom and crimes against humanity
Przemysław Waingertner
Chrzest bojowy „Żelaznych”. Bitwa pod Mołotkowem (29 X 1914 r.)
The Iron Brigade’s baptism of fire. The Battle of Mołotków (October 29, 1914)
Adam Rafał Kaczyński
Śmierć na polu walki - stosunek Legionistów do zabijania i śmierci podczas kampanii Wołyńskiej 1915-1916
Death on a battlefield - the attitude of the Polish soldiers to killing and dying during the campaignin Volhynia in 1915-1916
Beata Machay, Grażyna Trzaskowska
Materiały archiwalne do działalności Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu z lat 1946-1955 jako źródło do badań historyczno-prawnych nad wojskowym wymiarem sprawiedliwości na Dolnym Śląsku
Archive materials on the Regional Military Prosecutor’s Office in Wrocław from the period from 1946 to 1955 as a basis for historical and legal research on the military judicial system in Lower Silesia.

 

 

Numer4okladkaNr 4

SPIS TREŚCI
Rozprawy naukowe dotyczące zjawisk politycznych i społecznych w międzywojennej Rzeczypospolitej
Dissertations on political and social phenomena in the interwar Poland
Przemysław Waingertner
Fenomen polskiego autorytaryzmu (1926–1939)
The Phenomenon of Polish Authoritarianism (1926–1939)
Marek Białokur
Kulisy pierwszych wyborów prezydenckich w Polsce w grudniu 1922 roku w wybranych szkolnych podręcznikach historii III Rzeczypospolitej
Behind the scenes of the first presidential election in Poland in December 1922 in some school textbooks of history of the Third Republic of Poland
Kamil Piskała
„Byliśmy kroplą w morzu wybujałego, rozhukanego moskalofilstwa…” – warszawska organizacja PPS w pierwszym roku Wielkiej Wojny
„We were a drop in excessive, unbridled see of russophilia…” – Warsaw Section of Polish Socialist Party during first year of World War I
Karol Dziuda
Aktywność reprezentantów środowisk prorządowych w łódzkiej Radzie Miejskiej w latach 1927–1933,
Activity of the Representatives of Pilsudskite Camp in Łódź's City Council, term 1927–1933
Jakub Gierszyński
Polenaktion – masowa akcja wysiedlenia Żydów – obywateli polskich z Niemiec w październiku 1938 r. (w świetle dokumentów MSZ)
Polenaktion – mass expulsion of Polish Jews from Nazi Germany in October 1938 (in light of archival resources of Polish Foreign Office)
Przemysław Wywiał
Dom Żołnierza Polskiego w Krakowie. Z dziejów działalności kulturalno-oświatowej w armii II Rzeczpospolitej
The House of a Polish Soldier in Cracow. The history of the Second Polish Republic army’s cultural and educational activity
Jan Pietrzak
Kwestia litewska w polskiej myśli politycznej na progu odzyskania niepodległości do 1922 roku .
The issue of Lithuanian in Polish political thought at the beginning of its independence until 1922
Jarosław Bojar
Wizja uspołecznienia państwa na łamach „Drogi”
A vision of societalization of the state in „Droga”
Michał Andrzejczak
Obraz Rosji Sowieckiej na łamach „Prosto z Mostu” w latach 1935–1939
The picture of Soviet Russia in a column for „Telling Straight” for the period 1935–1939
Barbara Pawełko-Czajka, Paweł Fiktus
Aspekty prawa politycznego według Stanisława Starzyńskiego w latach 1921–1935
Some aspects of political law according to Stanis³aw Starzyński in the years 1921–1935
Jacek Srokosz
Akty rządowe głowy państwa w koncepcjach ustrojowych Stanisława Cara
Acts of the Heat of State in the Political Concepts of Stanisław Car
Michał Gałędek
Administracja państwowa w konstytucji kwietniowej .
The state administration in the April Constitution of Poland
Sebastian Kwiecień
Ustrój województwa śląskiego w latach 1920–1939
Silesia regime in the years 1920–1939
Beata Machay
Organizacja i kadry Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu 1946–1955
The organisation and cadre of the District Military Prosecutors’ Office in Wrocław in the years 1946–1955
Pamiętniki
Memories
Tadeusz Isakowicz-Zaleski
Ludobójstwo na Tarnopolszczyźnie w pamiętniku Jana Zaleskiego
Genocide in Tarnopol province according to Jan Zaleski’s diary
Paweł Aszkiełowicz, Paweł Fiktus
Wspomnienie po płk Jerzym Woźniaku (1923–2012)
Remembrance of colonel Jerzy Woźniak (1923–2012)
Varia
Varia
Adam Kaczyński
Eros w Legionach
Eros in the Legions.