Sukces Kancelarii w Sądzie Najwyższym

 

      Pracownik, który otrzymał od pracodawcy zasądzoną przez sąd odprawę, powinien liczyć się z obowiązkiem zwrotu otrzymanej kwoty.

      W dniu 12 lutego 2013 r. przed Sądem Najwyższym sukcesem zakończył się spór prowadzony z ramienia Kancelarii przez r. pr. Przemysława Urbańskiego w imieniu jednej z firm ubezpieczeniowych z jej dwoma, byłymi wiceprezesami. Sąd Najwyższy uznał, że wiceprezesi muszą zwrócić otrzymane wcześniej, bardzo wysokie odprawy. W ustnych motywach rozstrzygnięcia sędzia Sądu Najwyższego Jerzy Kwaśniewski wskazał, że mimo prawomocnego wyroku przyznającego pracownikowi świadczenie, z którego co do zasady wynika prawo do korzystania przez pracownika z przyznanych mu przez sąd pieniędzy, w przedmiotowej sprawie miały miejsce szczególne okoliczności uzasadniające obowiązek ich zwrotu. Byli wiceprezesi dążyli bowiem do jak najszybszego wydania pieniędzy (wycieczki zagraniczne, darowizny na rzecz Kościoła i najbliższych), co Sąd Najwyższy uznał za wydatki ponadstandardowe, nie mające związku z zaspokojeniem potrzeb życiowych i przejaw działania w złej wierze. Zdaniem Sądu Najwyższego wiceprezesi powinni liczyć się z obowiązkiem zwrotu pieniędzy w rozumieniu art. 409 k.c., zwłaszcza, że przegrali wcześniej proces o odszkodowanie w związku z nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy o pracę. Wcześniej w niniejszej sprawie, Sąd Najwyższy podjął uchwałę w składzie 7 sędziów, z której wynika konieczność stosowania w niej przepisów Kodeksu cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu (uchwała 7 sędziów SN z dnia 11 lipca 2012 r., sygn. akt II PZP, 1/12).