doradztwo korporacyjne

Oferujemy bieżącą obsługę działalności gospodarczej, w ramach której koordynujemy i współtworzymy kulturę prawną przedsiębiorstwa poprzez:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych
 • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych
 • przygotowywanie umów uwzględniających założenia biznesowe Klienta
 • opracowywanie lub opiniowanie Aktów Założycielskich oraz regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego
 • udział w negocjacjach
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych, w tym w sporach pomiędzy akcjonariuszami lub udziałowcami
 • opracowywanie, modyfikowanie i opiniowanie wewnętrznych aktów korporacyjnych i organizacyjnych (umowy, statuty, regulaminy, dokumenty pełnomocnictw, itp.)
 • obsługę prawną posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej, Zgromadzeń Wspólników i Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy (przygotowanie dokumentacji związanej z posiedzeniami, w tym projektów uchwał)
 • kompleksową obsługę i doradztwo w zakresie tworzenia przedsiębiorstw, zarówno na etapie przedorganizacyjnym (wybór optymalnej formy działalności gospodarczej, umowy o negocjacje, umowy poufności, umowy przedwstępne i listy intencyjne), jak i organizacyjnym (przygotowanie dokumentów niezbędnych do zarejestrowania przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym)
 • reprezentację w postępowaniu rejestrowym
 • kompleksową obsługę i doradztwo w zakresie likwidacji przedsiębiorców
 • bieżącą obsługę prawną fundacji i stowarzyszeń
 • reprezentowanie przed sądami i organami administracji publicznej oraz opracowywanie strategii postępowań sądowych i administracyjnych, udział w procesach restrukturyzacyjnych i postępowaniach naprawczych
 • kompleksową obsługę doradczą transakcji typu M & A (fuzje, przejęcia), zakup lub sprzedaż przedsiębiorstw bądź ich składników, przekształcenia, podziały, zbycie udziałów (akcji), przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólników, w szczególności poprzez:
 • opracowanie koncepcji i prawnej struktury transakcji
 • badanie due diligence
 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji
 • negocjowanie umów inwestycyjnych
 • reprezentowanie przed właściwymi organami administracji publicznej
 • w postępowaniach o uzyskanie wymaganych decyzji
 • doradztwo strategiczne dla Zarządu